Oprava a údržba ciest

Zimná údržba

Upravovaním a udržiavaním ciest zmierňujeme následky v priebehu zimného obdobia. Komplexnou starostlivosťou sa staráme o zjazdnosť a bezpečnosť.

Letná údržba

Zabezpečujeme všetky práce na letnej údržbe – opravy ciest, kosenie a starostlivosť o zeleň.

Oprava mostov

Opravujeme a predlžujeme životnosť objektov cestného telesa – mostov i priepustov, vrátane úpravy vodných tokov.

Oprava múrov

Oprava múrov popri cestách je rovnako dôležitá, ako starostlivosť o samotné cesty. Ich správnou a včasnou opravou predídeme neočakávaným zosuvom.